1-صادرات انواع رنگ صنعتی مشمول ظوابط استاندارد اجباری(ملی) یا رویه استاندارد سازی (موضوع ماده 12 دستورالعمل اصلاحی پیشگیری از قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی یارانه ای )نمی باشد.

2-مطابق بند 4 مصوبات شماره 95/2381/ص مورخ 95/4/19 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، انجام تشریفات گمرکی صادرات انواع رنگ صنعتی ، چنانچه بصورت مظروف (بسته بندی شده در ظروف با حداکثر 25 لیتر )و آکبند باشد مشمول تشریفات مندرج در فصل سوم دستورالعمل اصلاحی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نخواهد بود.لیکن لازم است نمونه کالای اظهاری را به آزمایشگاه مستقر در آن گمرک ارسال نمایند تا پس از تعیین ماهیت آن، صادر کننده نسبت به ارائه اصل فاکتور منشاء خرید به میزان حلال استفاده شده در محموله اظهازی اقدام نماید.بدیهی است چنانچه محمولات موصوف به صورت فله اظهار گردد، انجام تشریفات صادرات آنها مشمول ظوابط مقرر در دستورالعمل اصلاحی ستاد می باشد

3-مطابق مفاد بخشنامه ردیف 434 مورخ 89/11/24 صادرات رنگهای ساختمانی مشمول ضوابط استاندارد اجباری لیکن انجام تشریفات صادرات آنها خارج از شمول ضوابط دستورالعمل اصلاحی پیشگیری از قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی یارانه ای می باشد.لذا در زمان اظهار نسبت به اخذ گواهی کاربرد علامت ایتاندارد ملی از ذینفع یا ارسال نونه به ازمایشگاه استاندارد جهت صدور گواهی انطباق افدام نمایند.